Bibliografia Sędziwoja
do 1945 roku

              Chronologiczny wykaz ważniejszych źródeł z literatury                                 
                            o Michale Sędziwoju wydanych do roku 1945 Poniżej zamieszczone zostały przykładowe opracowania o Sędziwoju. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt: info@sendivogius.pl

Czesław Lechicki
"Mecenat Zygmunta III I Życie Umyslowe Na Jego Dworze"

Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego - Instytutu Popierania Nauki. Warszawa - Pałac Staszica, 1932 r.
Opracowanie to jest dość trudno dostępne, a i dość kontrowersyjne dla postaci Alchemika.
Autor nie szczędzi słów krytyki Sędziwoja i jego wpływu na osoby JKM i marszałka Mikołaja Wolskiego. 

Mecenat_str.1  Mecenat_02  Mecenat str.3             Do pobrania pdf: Lecnicki - Mecenat
 

Emilian Ostachowski
"Michał Sędziwój"
(1566-1636)
kartka z dziejów polskiej alchemii 

 Odbitka z Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. T.XIV. Poznań 1934 r. Stron 15.
Jedno z ostatnich przedwojennych polskich opracowań, poświęconych Michałowi Sędziwojowi. 

Ostschowski E. str.1  Ostschowski E. str.2  Ostschowski E. str.3            Do pobrania pdf.:   Ostschowski E. pdf.

  Jan Zukal
" Alchymista Michal Sendivoj panem v Kravařich a Koutech" 

Vĕstnik Matice Opavské. Č. 17. Opava 1909 r.
Bardzo interesujące czeskie opracowanie, wypisy z archiwów akt ziemskich dotyczących Sędziwoja.
Początek trochę nieczytelny, jednak całość warta uwagi.
 

Jan Zukal - Alchymista...str. 2  Jan Zukal - Alchymista...str. 3  Jan Zukal - Alchymista...str. 4              Do pobrania pdf.:  Jan Zukal - Alchymista...pdf.

Michał Wiszniewski
"Bakona metoda tłómaczenia natury,
z dodaniem wiadomości o Sędziwoju, 
alchemiku polskim"

Kraków 1834. II wyd. Warszawa 1876. s.130-136.
Opracowanie znane powszechnie z dzieła wydanego ponownie przez PWN w 1976 roku.


Wiszniewski - Bakona Metoda...str.1  Wiszniewski - Bakona Metoda...str.2  Wiszniewski - Bakona Metoda...str.3               Do pobrania pdf.:  Wiszniewski - Bakona Metoda...pdf.
 

Juliusz baron Brincken
 "O życiu i pismach Michała Sędziwoja" 

Biblioteka Warszawska. Warszawa 1846.  Tom II, s.479-506.
Ciekawe dziełko warte poznania. Brincken Juliusz O życiu i pismach...str. 1  Brincken Juliusz O życiu i pismach...str. 2  Do pobrania pdf.:  Brincken Juliusz O życiu i pismach...pdf.

hrabia Józef Maksymilian Ossoliński   
Wiadomości Historyczno – Krytyczne
do Dziejów Literatury Polskiej, 
o Pisarzach Polskich…

T.IV. 10.1828. Sędziwój Michał /k.283-358/.  Manuscripta Instituti Ossoliniani. Nr. 745, 3155 , 936.
Rękopis, o którym wiele osób mówi i krytykuje, a niewiele widziało i czytało....
Pierwsze 5 stron dla orientacji.
Ossoliński J.M. rękopis, str.2  Ossoliński J.M. rękopis, str.3  Ossoliński J.M. rękopis, str.4               Do pobrania pdf.:  Ossoliński J.M. rękopis, pierwsze 5 stron, pdf.

1945 - 1900

1940    Co daly naše zeme Europe a lidstvu. Praha. Sbornik stati. – Stat: Alchymisté na dvoře Rudolfa II.

1939    Bugaj R.    Michał Sędziwój. /rękopis/. Warszawa.

1938
    Hosak L.   Historicky Mistopis Seme Moravsko – Slezske. Praha.

1937
    J.R. /Józef Ryglewicz = Juliusz Fojtik/.    Różokrzyżowcy. Zarys dziejów i doktryny. Hejnał. R.IX.
               Odbitka – Wisła – Śląsk Cieszyński. s.22-23, 27.

1935    
Press I.    Od alchemii do chemii. Lwów. S.62-3.

1935
    Morawski K.M.    Źródło rozbioru Polski. Studia i szkice z ery Sasów i Stanisławów. Poznań. 
               S.32, 108, 217, 321.

1934
    Ostachowski E.    Michał Sędziwój /1566-1636/. Kartka z dziejów polskiej alchemii.
               Odbitka z Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. T.XIV. Poznań. Stron 15.

1933
    Pejml K.    Dejiny česke alchymie. Praha.

1933
    Centnerszwer M.    Coup d`oeil sur l`histoire de la chimie en Pologne extrait de l`histoire des
               sciences en Pologne publiee a`occasion du VII-e Congres International des Sciences
               Historiques. Cracoviae.

1932
    Lechicki Cz.    Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze. Warszawa. s.158-163.

1931
     Wirth Osw.    Le Symbolisme Hermetique dans ses Rapports avec l`Alchimie et la Franc-
               Maconnerie. Paris. s.133, 153, 163.

1931
    Weinfarter K.    Silhuety velkych mistrú tajnych ved. Psyche. Praha. /Sendivoj/.

1929
    Lechicki Cz.    Marszałek Wolski i alchemik Sędziwój. Prace historyczne ku uczczeniu 50-lecia
               Akad. Koła Historyków, Lwów. S.233-251.

1929
    Estreicher K.    Bibliografia Polska. Kraków. Og. zb. T.XXVII. s.332-342.

1928
    Peuckert W.E.    Die Rosenkreuzer. Zur Geschichte einer Reformation. Jena. s.85, 158, 408.

1928
    Meller E. inż. dr fil.    O Sendiwogiuszu, arcymistrzu z Krakowa. Wedle najnowszych odkryć
               archiwalnych w muzeach drezdeńskich. Szkic biograficzny polskiego Cagliostra.
               Gazeta Warszawska. Dn. 1 lipca 1928 r. Nr. 194. s.10-12.

1928
    Kuchta J. dr    Nauki Tajemne w Polsce w XV i XVI wieku. Lud. Kwart. Etnogr. Lwów. T.XXVII.
               s.II. T.VII. s.92-94. Odbitka Lwów 1928.

1927
    Estreicher T. prof. dr    Z dziejów alchemii. Przegląd powszechny. Kraków. T.174. Nr. 521.
               s.177-183.

1926
    Waite A.E.    The secret Tradition in Alchemy. London. S.237-252.
               / The New Light of Alchemy/.

1925
    Silva Rerum. Kraków. 5, s.70.

1925
    Meyrink G.    Die Abenteuer des Polen Sendivogius, w zbiorze: Goldmachergeschichten.
                Berlin, Scherl.

1924
    Tuwim J.    Czary i Czarty Polskie oraz Wypisy Czarnoksięskie. Warszawa. s.47.

1921
     Zawidzki J.    O rozwoju chemii w Polsce. Roczniki Chemii. Warszawa. I, s.44.

1921
     Michał Sędziwój. Nowe światło Chymiczne ze źródła przyrody i doświadczenia ręcznego 
               wydobyte. Przełożył z łaciny dr Jod. /Józef Jankowski/. Wiedza Filozoficzna. Warszawa.
               I, s.14-22, 22-29, 13-19. II /1922/, s.17-22. Odbitka – Warszawa 1922.

1917
    Leppert Wł.    Rys rozwoju chemii w Polsce do roku 1830. Warszawa. 

1916
    Slezské Konfiskace. 1620 – 1630. Pokutovani provinile šlechty v Krnovsku, Opavsku a
              Osoblažsku po bitvĕ Belohorse a po vpadu Manafeldove. Vydal Josef Zukal. V Praze. –
              Historicky Archiv Č.42. s. 93, 94, 116.

1913
     Gabryl Fr. ks.    Michał Sędziwój, polski alchemik XVII wieku. Miesięcznik Katechetyczny
               i Wychowawczy.

1912
     Zachar O.    Rudolf II a alchymisté. /Předneseno na schuzi Král. Česke Společnosti Náuk
               1912/. Čas. Musea Kral. Ceskeho. R. LXXXVI. s.243-244.

1910
     Zachar O.    Alchymista Michal Sendyvoj. V tisku: jako I dil „Z dĕjin alchymie v zemich
               českẏch”. Nakladem vlastnim v Kladnĕ. Část přednešena dne 5. Prosince roku 1910
               v Královské Česke Společnosti Nauk. Třida Filosoficko-Historicko-Jazykozpytná.

1910
     Gałecki A.    Wiadomości do historii chemii w Polsce do w. XVII włącznie
              / Alchemia w Polsce/. Chemik Polski. Nr.21. s.484-488. 

1909
     Zukal J.    Alchymista Michal Sendivoj panem v Kravařich a Koutech.
                Vĕstnik Matice Opavské. Č. 17. 

1909
     Centnerszwer M. dr    Szkice z historii chemii. Dziesięć wykładów popularnych.
                 Warszawa. s.33-35.

1908
     Zawidzki J.    Anfänge der Chemie in Polen. Beiträge aus der Gesch. Der Chemie. Kahlbaums 
                Festschr. s.229.

1906
     Zibrt Č. dr    Bibliografie Českié Historie. Dil Treti. V Praze. Sendivoj ze Skorska Michal 
               /Wojski/.

1906
     Listy Zygmunta III do Rudolfa II. I innych. Rękopis /1587-1632/. Por. Jan Czubek.
                Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. s.57.

1906
     Finkel L. dr    Bibliografia Historii Polskiej. W Krakowie. Cz. III, z.3, s.1852.

1906
     Filasiewicz W. prof    Historia chemii w Polsce. Cz. I. Początki chemii do powstania teorii 
                flogistonu. Kraków. s.32-41.

1906
     Ferguson J.    Bibliotheca Chemica. Glasgow. II, s.368-370.

1905
     Grabowski J.    Chemia w Polsce do 1773 r. Chemik Polski.
                Nr. 23. 7 czerwca /25 maja/ 1905 r. V. s.440 -1.

1904    
Schellenz H.    Geschichte der Pharmazie. Berlin. S.243-4.

1904
     Castelot F.J.    La Science Alchimique. Paris. S.75,84.

1904
     Bolton H.C.    The Follies of Science at the Court of Rudolph II. /1576-1612/. Milwaukee.

1900
     Zachar O.    Z dĕjin alchymie v Čechach. Časopis Musea Král. Českého. R.LXXIV. s.428-434.

1899 - 1700

1899    Gessmann G.W.    Die Geheimsymbole der Chemie und Medicin des Mittelalters. Graz. II,
               Aufl. s.17-18.

1898    Kętrzyński W. dr    Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Lwów.
               II, s.67, 551. III, s.309.

1894
    Kiesewetter C.    Die Geheimwissenschaften. Leipzig. II.

1894    Bruner L.    Alchemia i alchemicy. Wszechświat. XIII. Nr.37. s.584.

1893    Winter Z.    Kámen filosofsky. Pražske obrázky. řada IV.

1893    Alchymista Mich.    Sendivoj u cisaře Rudolfa II. Bes. pro záb. A pouceni. č.32.

1892    Ryszard Ant.    Monety z alchemicznego złota, ślady bicia takowych w Polsce oraz Recepta
               na pomnażanie złota i bicie zeń dukatów. W Krakowie. s.7-8.

1891    Svatek J.    Obrazy z kulturnich dejin česk??ch. V Praze. /Alchymie v Čechach za doby
              Rudolfa II/. T. II, s.52-57.

1891    Kiesewetter C.    Geschichte des neueren Okkultismus. Leipzig. /Geschichte der Alchemie,
              II, s.122. unter Sendivog/.

1888    Alchymie v Čechach. Ottuv Slovnik Naučny. Pruvi Dil. S.865-66.

1886    Kopp H.    Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit. Heidelberg. I, s.128, 164, 198, 203.
               II, s.7, 235, 351, 387, 322.

1886    Kiesewetter C.    Die Rosenkreuzer, ein Blick in dunkele Vergangenheit, von Carl Kieseweter.
               Sphinx. 1 Jan. 1886. s.52.

1883    d`Elvert Chr. R. Der Alchemist Sendivogius; der Gründer der freiherrlichen Familie
               Eichendorf in Mähren und Schlesien. Notizen-Blatt der hist.-ststist. Section der kais. königl.
               mähr.-schles. Ges. zur Beförd. des Ackerbaues etc. Brünn. Jhg. Nr.3. s. 20-22.

1883    Bauer A.    Chemie und Alchymie in Österreich bis zum beginnenden 19. Jahrhundert.
               Wien. s.31-34.

1882    Kravarsky pán, co delal – zlato. Přispevek k životopisu polského alchymisty Michala
               Sendivoje. Opavsky dennik. R.XIII. Č.26. dne 1.7.1882. s.1-2. Č.27. dne 8.7.1882. s.1.

1880    Dictionnaire Encyclopedique des Sciences Medicales. 3eme Serie. s.606.

1879    Svatek J. Culturhistorische Bilder aus Böhmen. Wien. /Die Alchemie in Böhmen/. s.78-84.

1879    Peška B. Sendivoj alchymista. Svetozor. s.82.
               /tekst do obrazu Jana Matejki wraz z reprodukcją/.

1878    Heimath 1878. s.41. /z artykułu Wurzbacha Goldmacher in Österreich/.

1875    Miltner H.O.    Przyczynki do życiorysu polskiego alchemika Michała Sędziwoja. Wiek.
               Gazeta polityczna, literacka i społeczna. Nr.19. Rok III. Dn. 14 /26/ Stycznia 1875r.

1873    Żebrawski T. dr    Bibliografia piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz
               ich zastosowań. W Krakowie. s.229-234.

1872    Peška B.    Pražsky meštan a polsk? alchymista. Svetozor. Nr. 40-42. s.471-2, 482-3,
               495. 1871 Zarewicz L. Zakon Kamedułów, jego fundacje i dziejowe wspomnienia w Polsce
               i Litwie. W Krakowie. s.162-4.

1870    Ladrague A.    Bibliotheque Ouvafoff, Science Secretes. s. 1057-1072.

1870    Kober J.L.    Sędziwój Michal /1566-1646/. Slovnik Naucny v Praze. VIII, s.243.

1867    Przegląd Tygodniowy. s.259-260. II. /O obrazie Jana Matejki/.

1866    Sobieszczański Fr. M.    Sędziwój Michał. Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda.
               Warszawa. XXIII. s.353-5.

1864    Holland H.    Deutsche Charakterbilder aus verschedenen Jahrunderten. /ein goldmacher –
               Filus Sendivogii – Harprecht/.

1863    Poggendorff J.Chr.    Biographisch-literarisches Handwőrterbuch. II, s.903.

1863    Beneveni F.    Dzieje alchemii czyli nauki o filozoficznym kamieniu. Przegląd Europejski,
               naukowy, literacki i artystyczny J.I. Kraszewskiego. Warszawa. R.II. T.VI. Odbitka – 1884.
               s.72-3.

1862    Szymanowski W.    Michał Sędziwój. Tygodnik Ilustrowany. Warszawa. V. Nr. 137, s.181-3.
               Nr. 139, s.207-212. Nr. 140, s.216-218.

1860    Michał Sędziwój alchemista, jego życie, przygody i pisma, ostatecznie ze źródeł obrobił
               Aleksander Batowski – rękopis Biblioteki Wikt. Hr. Baworowskiego we Lwowie, Nr. 831.

1859    T. Święcickiego Historyczne Pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski.
                Przejrzał w rękopisie, objaśnił i uzupełnił przypisami Jul. Bartoszewicz. Warszawa. II, s.81-82.

1859    Szyrma Lach K.    Urywek z dziejów alchimii w XVI wieku. Czas. Dodatek miesięczny. Kraków.
               T.XVI R.IV. s.151-156.

1859    Michał Sędziwój – Kurier Warszawski Nr. 34. Niedziela 25 stycznia, 6 lutego. s.171.

1859    Michał Sędziwój – / Z Radomia/ Kurier Warszawski Nr. 119. Czwartek 23 kwietnia, 5 maja.
               s.607.

1858    Batowski Al.    List Poliarka Micigna o Michale Sędziwoju Alchemiku. Rozmaitości.
               Pismo dodatkowe przy Gazecie Lwowskiej. Lwów. Dnia 19 Maja, Roku 1858. Nr. 20. s.153-6.

1855    Mikovec Fred. B.    Zkatodejové v Čechach za Rudolfa II. Lumir V, I. s.233 i nast.

1854    Mikovec Fred. B.    Die Alchymisten in Bőhmen unter Rudolf II. Oesterr. Blätter f. Literatur u.
               Kunst.

1854    Historia Nauk Przyrodzony-ch, podług ustnego wykładu Jerzego Kiuwiera /Cuvier/ ułożona
               i uzupełniona przez P. Madelen de St.-Azy. Na jęz. polski przeł. I dod. do piśm. polsk.
              Odnoszącymi się wzbogacili G. Belke i Al. Kremer. Wilno 1854-55. II, s.296-8.

1854    Figuier L.    L`Alchemie et les Alchimistes ou Essai historique et critique sur la Philosophie
               Hermetique. Paris. s.215-235, 247. 1856, s.244-256. 1860, s.254-276.

1853    Grabowski Ambr.    Skarbniczka naszej archeologii. Lipsk. s.198.

1852    Grabowski Ambr.    Starożytnicze wiadomości o Krakowie. Kraków. s. 226, 280, 298.

1848    Morwitz E.    Geschichte der Medizin. I, s.232.

1846    Brincken J. baron    O życiu i pismach Michała Sędziwoja. Bibl. Warsz. II, s.479-506.

1844    Dziekoński J.B. Dr    Krótki rys historii alchemii ułożony według Schmiedera. Bibl. Warsz. II,
               s.367-373 i 537-541.

1843    Hoefer F.    Histoire de la Chimie. Paris. II, s. 136. 1869. II, s.131.

1841    Mackay Ch.    Memoire of extraordinary Popular Delusions. London. III.

1834    Wiszniewski M.    Bakona metoda tłumaczenia natury, z dodaniem wiadomości o Sędziwoju,
               alchemiku polskim. Kraków. II wyd. Warszawa 1876. s.130-136.

1832    Schmieder K.Chr. prof.    Geschchte der Alchemie. Halle. s. 343, 366-375, 601.

1828    Siarczyński Fr.   Obraz wieku panowania Zygmunta III. Lwów. II, s.175.

1828    Ossoliński J.M. hr.    Wiadomości Historyczno – Krytyczne do Dziejów Literatury Polskiej,
               o Pisarzach Polskich… T.IV. October 1828. Sędziwój Michał /k.283-358/.
               Manuscripta Instituti Ossoliniani. Nr. 745 oraz 3155 i 936.

1827    Sprengel K.    Geschichte der Arzneykunde. III. s.430.

1826    Lelewel J.    Bibliograficznych Ksiąg Dwoje. I, s.179.

1826    Kurowski Fr. Ksiądz,    mag. fil. O chemii w Polsce, w wyd. Popis publiczny uczniów Konwiktu
               Warszawskiego Księży Pijarów… W Warszawie. s.7-8.

1825    Biographie Universelle. XIII. s.10; XXXIX, s.59 /artykuł Eyries`a/.

1824    Łuszczkiewicz M.    Krótki rys historii Chemii. Przy programie popisów rocznych obu liceów
               Krakowskich. W Krakowie.

1820    Biographie Medicale. Paris. Panckocke. 1820-1825. VII. s.198.

1815    Barret F.    The Lives of the Adepts in the Alchemystical Philosophy, with a Critical Catalogue
              of Books in Occult Chemistry. London. s.66-7. Waites edition 1888. s.21, 31, 175.

1814    Bentkowski F.    Historia Literatury Polskie w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. Wilno. s.369.

1805    Rzewuski S.    Notatka o Michale Sędziwoju. Wiedeń. Rękopis Biblioteki Ossolińskich Nr. 921.

1805    Murr von Chr. G.    Litterarische Nachrichten zu der Geschichte des sogenannten
               Goldmachens. Leipzig. s. 54-79.

1803    Murr von Chr. G.    Uber den wahren Ursprung der Rosenkreutzer und des Freimaurerordens.
                s.19.

1797    Gmelin J.Fr.    Geschichte der Chemie. Gottingen. I, s.311-313; 1798. II, s.4.

1789    Kortum K.A.    Vertheidigung der Alchemie gegen die Einwürfe einiger neueren
               Scheidekünstler, besonders gegen Wiegleb. Duisburg. s.162.

1788    Adelung Chr. J.    Geschichte der menschlichen Narrheit. Leipzig. VI. s.47.

1785    Carbonarius.    Beytrag zur Geschichte der hőhern Chemie oder Goldmacherkunde in ihrem
                ganzen Umfange. Leipzig. s.217-277, 493, 495, 594.

1784     Guldenfalk S.H.    Sammlung von mehr als hundert Transmutationsgeschichten,
                oder Beispielen vom Verwandlung der Metalle in Gold und Silber. Franckfurt u. Leipzig.
                s.14, 37, 253.

1782    Baumer. Bibliotheca Chemica. s.91.

1779    Hermetisches A.B.C. deder achten Weisen ächten und neuer Zeiten vom Stein der Weisen.
               Berlin. I, s.90. III, s.49, 50, 74, 159, 296. IV, s.203, 205, 207, 215, 234, 237, 239, 240, 279.

1778    Eloy N.F.J.    Dictionnaire Historique de la Medicine ancienne et mod. IV. s. 247.

1772    Sattlers Chr. Fr.    Geschichte des Herzogthums unter der Regierung der Herzogen.
               Ulm – Stettin. V, s.268-9.

1768    Mozyński Fr.A.    Reflexions sur la Science Hermetique. Rękopis Nr. 809 Bibl. Ks.
               Czartoryskich s.359.

1761    Matthiae G.    Conspectus Historiae Medicorum chronologicus. s.667.

1760    Kleczkowski St.    Kalendarz seraficzny. Lwów. s. LIX.

1753    Fictuld H.   Chem. – Philosoph. Probier-Stein. Dresden. I. s.142.

1751    Jocher.    Allgemeines Gelehrten - Lexicon. IV. col. 500.

1744    Thursander.    Adeptus Ineptus. s. 318, 359.

1743    Zedler J.H.    Grosses Universal Lexicon. Leipzig. XXXVII. col. 9.

1742    Lenglet Dufresnoy N.    Histoire de la Philosophie Hermetique. A Paris. I, s. 323, 326-369. III,
               48, 72, 140, 297, 304. /II wydanie 1744/.

1732    Leupolds J. Prodromus    Bibliothecae metallicae. s.133.

1731    Manget J.J.    Bibliotheca Scriptorum Medicorum. II, s. 244.

1730 Creiling J.C.    Die Edelgeborne Jungfer Alchymia. Tubingen s. 82, 212-220.

1728    Baillet A.    Liste des Auteurs deguises. Jugemeus des Savants. VI. s.515.

1718    Roth-Scholtz Fr.    Mich. Sendivogii Chymische Schrifften. Nürnberg. Vorrede.

1715    Compediősee Gelehrten – Lexicon. col. 2028. 1726. col. 1032.

1708    Placcius.    Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum. s. 246. Nr. 1010, s. 341. Nr. 1316,
                s. 563.

1707    Horlacher C.    Bibliotheca Chemico – Curiosa. Franckfurt. s. 144-145.

1702    Sőldner D.    Keren Happuch… oder Teutsches Fegfeuer der Scheidekunst.
               Amsterdam / Hamburg /. s. 88.

1702    Mangeti J.J.    Bibliotheca Chemica Curiosa. Genevae M.DCCII. s.493-516.
              /po angielsku Basileae 1703/.

1699 - 1598

1697    Borrichii O.    Conspectus Scriptorum Chemicorum etc. Havniae MDCXCVII. s.31, XXXVI.

1688    Witte H.    Diarium Biographicum. Gedani. Ann. 1646. Sign. Vu 4 verso.

1687    Conring H.    In Universam Artem edicinam… Introductio. s. 381. /Intr. C. XI. § 17/.

1686    Mercklino G.A.    Lindenius Renovatus. Norimbergae .DC.LXXXVI.

1683    Micigno P. /= Pinocci Girolamo/   Michael Sendivogii Leben. Hamburg.

1678    Konig E.    Bibliotheca vetus et nova etc. Altdorfi. s.746.

1677    Witte H.    Memoriae Philosophorum. Francofurti 1677-1679. s.615-628.

1674    Borrichius O.    Hermetis Aegyptiorum, et Chemicorum Sapientia Ab Hermanni Conringii
               animadversionibus Vindicata. Hafniae M.DC.XCIX. /Editio secunda: Osnabrugi 1714/.
               s.95-96.

1673    Morhofius D.G.    De Metallorum Transmutatione ad… Joelem Langelottum… Epistola.
               Hamburgi et Amstelodami. s.149. / po niemiecku Lubeck 1764/.

1669    Pinocci G. /= P.Micigno/    Lettre Missive. Contenant La Vie De Sendivigius, Cosmopolite ou
               Nouvelle Lumiere Chymique. Paris. /Francuskie tłumaczenie Jeana Beguine relacji
               Pinocciego, dołączone do ogólnego wydania pism Sędziwoja/.

1668    Borrichius O.    De Ortu et Progressu Chemiae Dissertatio. Hafniae. s.144.

1665    Kirscheri A.    Mundus Subterraneus in XII Libros digestus. Amsterodami.
               – Origine Alchimiae, p.266.

1661    Laetus J.    Comp. Hist. Universalis. Amsterdami.

1661    Heilmann J.    Theatr. Chem. Vol. V. p. 293.

1658    Glauberi R.    Opera. Operis Mineralis pars tertia. Amsterdami CI)I)CLVIII. S.39-40.

1655    Goldmayer A.    Harmonia Chimica. Onoltzbach. s. 6-8, 13.

1655    Borel P.    Tresor de Recherches et Antiquitez Gauloises et Francoises. Paris M.DC.LV.
               s. 474-489 i 581-586.

1654    Borel P.    Bibliotheca Chimica. Parisiis M.DC.LIV. s.2.

1632    Mĕstske knihy pražke, tak zvané libri testimoniorum čili svĕdomi, knihy 9,12 a 13.
               Stareho poznamenani. Arch. Hlavn. Mĕšt. Prahy.

1632    Die per Comissum… nun von der Sendivoischen Familie besitzendes Guter Kraverin und
               Kauthen. 1632- 1637. Archiv. Ministerstva Unitra v Praze. Fond: ČDKM. Sign. IV. K. No 6.
               /rękopis/.

1630    Trepka W.N.    Liber Chamorum. Zap. 1765. Rękopis.

1626    Rel. Crac. 51. R.1626, s. 639 /rękopis – Archiwum Państwowe Na Wawelu/.

1617    Maier Michael    Symbola Aureae Mensae Duodecim Nationum, Francofurti. s.553-560.

1616    Gerhard J.K.    Extractum chymicarum quaestionum, sive responsiones ad theoriam Lapidis
              philosophici. Argentorati. P.120.

1612    Theop.    Schweighardi Speculum sophicum Rodostauroticum, sive relatio Collegii et
              axiomatum Rosae crucianorum. 1612 et 1618.

1610    Dienheim J.W.    De Lapide Phil. Verit. – De universali medicina sorum. Noribergae. Dec. II.

1608    Croll Oswald    Basilica Chymica, Francofurti. s. 94.

1606    Zwinger J.    Epistola, 1606, in Ephemerid. Acad. Cases. Nat. Cursorum. Noribergae 1690.
               Dec. II.

1605    Sendivogius Mich. alias Woysky.    De lapide philosophorum tractatus duodecim.
                S českẏm překladem J.B. Brucka z Rotenperka / 21.1.1605/. Bibl. Muz. Nar. W Pradze, sygn.
                885 III H 20.

1604    Hoghelande v. Th.    Bericht von der Alchimey. Leipzig, s. 25-51.

1599    Paprocki B.    Ogród Królewski. W Pradze R.P. M.D.XC.IX.

1599    Chorinus J.M.    Illustrissimae foeminae D. Dn. Veronicae Stiberiae e nobiliss. Familia apud
               Francos oriundae illustris: D.D. Michaelis Christophori Sendivogii de Skorsko et Lukavicze
               L.B. serenis. Refis Poloniae secretarii coniugis desideratissimae, quae obiit 23. Octobris,
               anno 1599, Pragae 1604. 40. 3 kartki.

1598    Paprocky B.    Jina Czastka Nowe Kratochwile, s kterauž Bohyne Wenus na Swet wyšla etc.
               V Praze M.D.XCVIII.

1598    Carolides G. a Carlsperga    Praecepta Institutionis generosae indolis etc.
               Pragae, M.D.XCVIII.